Zakończenie roku szkolnego 2019/20

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

26 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół w Oleszycach odbyło się zakończenie roku 2019/2020 oraz pożegnanie klasy III Branżowej Szkoły I stopnia, które znacznie odbiegało od dotychczasowej organizacji tejże uroczystości, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz procedur szkolnych dotyczących zasad  bhp.

Uroczystość rozpoczęła Maria Baran, która przywitała  uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników, a w szczególności rodziców uczniów, którym wręczono listy gratulacyjne oraz uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach cukiernik i rolnik, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor szkoły przekazała życzenia Ministra Edukacji Narodowej, Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Teresy Pamuły Posła na Sejm Rzeczypospolitej, życzenia Pani Jolanty Olejarskiej, wychowawczyni Absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w klasie pierwszej.

Dyrektor szkoły Maria Baran, podsumowując działalność wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą szkoły w roku szkolnym 2019/2020, podkreśliła znaczenie bogatej oferty edukacyjnej w postaci realizowanych w szkole projektów, licznych przedsięwzięć szkolnych, lokalnych a nawet ogólnopolskich, umożliwiających wszechstronny rozwój i przekładających się na sukcesy edukacyjne uczniów.

Ponadto dyrektor szkoły odniosła się do przedsięwzięć służących poprawie bazy dydaktycznej, warunków bytowych w internacie, planów rozwoju szkoły, w szczególności planowanej modernizacji i rozbudowy warsztatów szkoły, w związku z prowadzeniem szkoły od 1 stycznia 2021 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odniosła się do perspektywicznego rozwoju szkoły w odniesieniu do nowych zawodów kształconych w szkole, czyli mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technika OZE. Podkreśliła, że kształcenie w zawodzie  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie realizowane pod patronatem Podkarpackiego Klastra Energetyki Odnawialnej, we współpracy z uczelniami i pracodawcami.

Dyrektor szkoły Maria Baran szczególnie ciepło żegnała uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia, przedstawiając ich zaangażowanie w życie szkoły, osiągnięcia zawodowe, sportowe, udział w wolontariacie szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Dyrektor szkoły Maria Baran podziękowała nauczycielom, wychowawcom za trud i wysiłek codziennej pracy, szczególnie w okresie kształcenia na odległość, pracownikom obsługi i administracji, rodzicom, pracodawcom, instytucjom za zaangażowanie  i wsparcie.

Następnie głos zabrała wychowawczyni klasy pani Marta Skiba, podsumowując wychowawczą pracę w klasie, zaangażowanie uczniów w organizowane w szkole przedsięwzięcia, rozwijanie pasji i zainteresowań.

Ksiądz Karol Bryła w swoim wystąpieniu nawiązał do własnej młodości, pasji motoryzacyjno-turystycznych, podkreślił znaczenie wartości w życiu człowieka, mówiąc że w życiu „lepiej być biednym sprawiedliwym, niż bogatym niegodziwcem”, złożył życzenia młodzieży i Absolwentom, opuszczającym mury naszej szkoły.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Alicja Obirek podziękowała dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pracę, zaangażowanie. Złożyła życzenia Absolwentom, opuszczającym mury naszej szkoły.

W imieniu uczniów oraz Samorządu Uczniowskiego opiekun SU pani Agnieszka Kapel podziękowała dyrekcji, nauczycielom, pracownikom za całoroczną pracę,  złożyła całej społeczności szkolnej życzenia z okazji rozpoczynających się wakacji.

Dyrektor szkoły Maria Baran przedstawiła wyniki konkursu „Pochwal się talentem”.

Uczniowie klasy trzeciej otrzymali świadectwa, dyplomy, nagrody. Dyrektor szkoły wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów wyróżniających  się.  Był to szczególny dzień dla tegorocznych abiturientów Branżowej Szkoły I stopnia. Żegnali się oni z nami po okresie trzyletniej nauki. Był to czas, w którym nie tylko zdobywali wiedzę i kwalifikacje zawodowe, ale też okres zawierania przyjaźni i zdobywania wielu doświadczeń. Mamy nadzieję, że zawsze mile będą wspominać chwile spędzone w murach naszej szkoły oraz ludzi, z którymi się tu zetknęli. Życzymy powodzenia w dorosłym życiu tak osobistym jak i zawodowym.

 

Z okazji nadchodzących wakacji życzymy bezpiecznego wypoczynku, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2020/21.