Erasmus +

 

Tytuł projektu: „Europejskie doświadczenia uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach”

Data rozpoczęcia: 01.09.2018r.

Data zakończenia: 31.08.2020r.

 

Realizacja projektu zakłada rozwój kompetencji zawodowych 32 uczennic i uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik leśnik, rolnik, cukiernik wzrost działań przedsiębiorczych, mobilności i samodzielności młodzieży oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy. Uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Grupa uczniów kierunków rolnych i leśnych, którzy w przyszłości planują przejąć gospodarstwa rolne i firmy leśne prowadzone przez swoich rodziców, będą mieli możliwość poznania nowoczesnych metod prowadzenia gospodarstw w regionie Sewilli, zostaną zmotywowani do ulepszania, modernizacji gospodarstw/firm swoich rodziców (a w przyszłości własnych), wdrażania nowoczesnych metod produkcji rolnej i leśnej oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechanizacji rolnictwa i leśnictwa. Umożliwi to uczniom wykorzystanie wiedzy zawodowej do efektywnego prowadzenia gospodarstw i firm, które obecnie stanowią o potencjale powiatu. Udział w projekcie uczniów kierunków rolniczo-leśnych, wzrost ich kompetencji wpłynie pozytywnie na kształt rolnictwa i leśnictwa w regionie poprzez transfer wiedzy i umiejętności.

Uczniowie kierunków turystyczno-gastronomicznych będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe, poznają kulturę kuchni hiszpańskiej, tradycje hiszpańskiego hotelarstwa, metody i zasady pracy w europejskich przedsiębiorstwach branżowych. Obsługa obcojęzycznych klientów restauracji i gości hotelowych, poznanie metod pracy w różnych działach obiektu hotelarskiego stworzy uczniom możliwość dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb europejskiego pracodawcy.

Wszyscy uczniowie wezmą udział w kursie języka hiszpańskiego, programie kulturowym, spotkaniach z hiszpańską młodzieżą.

Uczniowie uczestniczący w stażach to mieszkańcy wsi i obszarów miejsko-wiejskich. Wywodzą się głównie z rodzin rolniczych. Wiele osób pochodzi z rodzin wielodzietnych i rodzin o niskim poziomie dochodów. Uczniowie uczestniczący w projekcie ze względu na peryferyjne położenie szkoły mają utrudniony dostęp do profesjonalnych miejsc odbywania praktyk zawodowych i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Efekty realizacji projektu dla uczniów to udoskonalenie kompetencji zawodowych zgodnie z europejskimi standardami, rozwój kluczowych kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości, poprawa umiejętności posługiwania się językami obcymi, rozwój kompetencji interpersonalnych i wzrost świadomości międzykulturowej uczniów; walidacja efektów uczenia się nabytych podczas stażu poprzez dokument Europass Mobilność oraz system ECVET oraz modyfikacja i uatrakcyjnienie programu nauczania w zawodach. Szkoła w wyniku realizacji projektu nawiąże długofalową współpracę z partnerami działającymi w branży rolniczo-leśnej i turystyczno-gastronomicznej, która zaowocuje przyszłymi działaniami, a przede wszystkim spowoduje uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły i dostosowanie jej do wymogów europejskiego rynku pracy. Szkoła będzie mogła zweryfikować program praktyk zawodowych dzięki konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku europejskim, co spowoduje wzrost synergii między kształceniem szkolnym a środowiskiem pracy. Udział szkoły w projekcie będzie motywujący dla innych szkół powiatu do udziału w programie Erasmus+.

Potencjalne korzyści długofalowe z realizacji projektu to zmiana świadomości ucznia, uświadomienie możliwości wyboru różnych dróg rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcenie pożądanych przez pracodawcę cech, wyzwolenie pozytywnego myślenia, inicjatywy i kreatywności.