Erasmus +

Informacje dla uczestników projektu:

Projekt realizowany jest w ramach sektora KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Wzór umowy finansowej pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności – osobą uczącą się jest dostępny na stronie: http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/

Uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe w hiszpańskich przedsiębiorstwach.

Uczniowie kierunków rolnych i leśnych będą mieli możliwość poznania nowoczesnych metod prowadzenia gospodarstw w regionie Sewilli, zostaną zmotywowani do ulepszania, modernizacji gospodarstw/firm swoich rodziców (a w przyszłości własnych), wdrażania nowoczesnych metod produkcji rolnej i leśnej oraz zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechanizacji rolnictwa i leśnictwa.

Uczniowie kierunków turystyczno-gastronomicznych będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe, poznają kulturę kuchni hiszpańskiej, tradycje hiszpańskiego hotelarstwa, metody i zasady pracy w europejskich przedsiębiorstwach branżowych. Obsługa obcojęzycznych klientów restauracji i gości hotelowych, poznanie metod pracy w różnych działach obiektu hotelarskiego stworzy uczniom możliwość dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb europejskiego pracodawcy.

Wszyscy uczniowie wezmą udział w kursie języka hiszpańskiego, programie kulturowym, spotkaniach z hiszpańską młodzieżą.

Efekty realizacji projektu dla uczniów to udoskonalenie kompetencji zawodowych zgodnie z europejskimi standardami, rozwój kluczowych kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości, poprawa umiejętności posługiwania się językami obcymi, rozwój kompetencji interpersonalnych i wzrost świadomości międzykulturowej uczniów; walidacja efektów uczenia się nabytych podczas stażu poprzez dokument Europass Mobilność oraz system ECVET oraz modyfikacja i uatrakcyjnienie programu nauczania w zawodach. Szkoła w wyniku realizacji projektu nawiąże długofalową współpracę z partnerami działającymi w branży rolniczo-leśnej i turystyczno-gastronomicznej, która zaowocuje przyszłymi działaniami, a przede wszystkim spowoduje uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły i dostosowanie jej do wymogów europejskiego rynku pracy. Szkoła będzie mogła zweryfikować program praktyk zawodowych dzięki konfrontacji z wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku europejskim, co spowoduje wzrost synergii między kształceniem szkolnym a środowiskiem pracy. Udział szkoły w projekcie będzie motywujący dla innych szkół powiatu do udziału w programie Erasmus+.

Potencjalne korzyści długofalowe z realizacji projektu to zmiana świadomości ucznia, uświadomienie możliwości wyboru różnych dróg rozwoju osobistego i zawodowego, wykształcenie pożądanych przez pracodawcę cech, wyzwolenie pozytywnego myślenia, inicjatywy i kreatywności.

Strony: 1 2