Technik obsługi turystycznej

1.Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki. Technik obsługi turystycznej nabywa umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii, obsługi programów komputerowych, realizowania zadań w systemach rezerwacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w branży turystycznej.

2. Informacje dodatkowe

 1. Realizowana innowacja: Animacja czasu wolnego.
 2. Uzyskanie dodatkowych uprawnień w ramach realizowanego w szkole kursu: Animator czasu wolnego.

 3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 1. Kwalifikacja 1: TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych,
 2. Kwalifikacja 2: TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych.

 4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. organizowania działalności turystycznej,
 2. organizowania imprez i usług turystycznych,
 3. obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych,
 4. rozliczania imprez i usług turystycznych.

5. Technik obsługi turystycznej znajdzie zatrudnienie w:

 1. biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej,
 2. biurach organizatorów kongresów, targów, konferencji,
 3. organach administracji samorządowej zajmującej się organizacją i promocją turystyki,
 4. organizacjach branżowych, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych, sanatoriach,
 5. samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu świadczenia usług turystycznych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 1. stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu,
 2. stanowiska komputerowe dla uczniów,
 3. oprogramowanie biurowe, użytkowe i specjalistyczne,
 4. pracownia symulacyjna – biuro podróży „GlobTour” wraz z ladą recepcyjną,
 5. literatura branżowa, przewodniki, atlasy,
 6. katalogi ofert biur podróży,
 7. kasa fiskalna, urządzenia i sprzęt biurowy,
 8. materiały promocyjne,
 9. komputerowy program rezerwacyjny SART.