Wywiadówki

Terminy wywiadówek ogólnoszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zebrania z rodzicami

1.

Zebranie informacyjno-organizacyjne – wszystkie klasy. Wybory do Rady Rodziców.

15. 09.2017r. (piątek) godzina 16.00

2.

Wywiadówka   – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz zachowaniu uczniów: klasy maturalne

24.11.2017r. (piątek) godzina 16.00

3.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – informacja o przewidywanych ocenach, podsumowanie półrocza w klasach maturalnych. Jasełka dla rodziców.

15.12.2017r. (piątek) godzina 16.00

4.

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

19.01.2018r. (piątek) godzina 16.00

5.

Wywiadówka – wszystkie klasy. W klasach maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

04.04.2018r. (środa) godzina 16.00

6.

Spotkanie z rodzicami.

25.05.2018r. (piątek) godzina 16.00

7.

Zebrania międzyokresowe oraz informujące o wynikach w nauce na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych

Termin ustala wychowawca

8.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

9.

Ustalenie organizacji roku szkolnego 2017/2018, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły oraz planów poszczególnych agend.

14.09.2017r. (czwartek) godzina 14.30

10.

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

17. 10. 2017 (wtorek) 14.30

( termin zależy od zamieszczenia inf. OKE)

 

11.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej w klasach maturalnych.

12.12.2017r. (wtorek) godz.14.30

12.

Klasyfikacja śródroczna uczniów pozostałych klas.

16.01.2018r. (wtorek) godz.14.30

13.

Rada analityczna.

23.01.2018r. (wtorek) godz.14.30

14.

Szkolenie z procedur maturalnych + sprawy różne.

05.04.2018r. (środa) godz.14.30

15.

Klasyfikacja roczna i końcowa klas maturalnych.

 

24.04 2018 (wtorek) godz.14.30

16.

Klasyfikacja końcowa, roczna/semestralna .

19.06.2018r. (wtorek) godz.14.30

17.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

Ostatni tydzień sierpnia 2018r.

 

Terminy wystawiania ocen w dziennikach lekcyjnych

18.

Odnotowanie w dziennikach propozycji ocen zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i zachowania (zapis zielonym kolorem).

Klasy maturalne – do 17.11.2017r. Pozostałe klasy do 15.12.2017r.

19.

Wystawienie ocen śródrocznych oraz dokonanie uzupełnienia dziennika przez wychowawcę.

 

Klasy maturalne – do 08.12.2017r. Pozostałe klasy do 12.01.2018r.

20.

Odnotowanie w dziennikach lekcyjnych propozycji ocen oraz zagrożeń ocenami niedostatecznymi rocznymi z przedmiotów i zachowania (zapis zielonym kolorem) dla klas maturalnych.

Do 28.03.2018r.

21.

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych.

Do 20.04.2018r.

22.

Odnotowanie w dziennikach lekcyjnych propozycji ocen oraz zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów i zachowania (zapis zielonym kolorem).

Do 25.05.2018r.

23.

Wystawienie ocen rocznych w pozostałych klasach.

Do 15.06.2018r.