Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach zaprasza 

do wzięcia udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Informujemy zainteresowanych, że są jeszcze wolne miejsca w rozpoczynających się od września 2017 kursach w zawodzie ROLNIK i OPIEKUN MEDYCZNY.

KKK1

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Dla uczestników kursów wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia:

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)

Rolnik R.3 / Technik rolnik R.3 i  R.16 - 2 kwalifikacje:

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej – ( 4 semestry)

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej –  ( 2 semestry)

Ogrodnik R.5 /Technik ogrodnik R.5 i R.18 - 2 kwalifikacje:

R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych –  ( 3 semestry)

R.18 Planowanie i organziacja prac ogrodniczych –  ( 2 semestry)

 Technik architektury krajobrazu - 2 kwalifikacje:

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu –  ( 3 semestry)

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu  –  ( 3 semestry)

Florysta

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych –  ( 3 semestry)

Technik leśnik - 2 kwalifikacje:

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych –  ( 3 semestry)

R.14 Używanie zasobów leśnych – ( 3 semestry)

Operator maszyn leśnych - 1 kwalifikacja:

R.1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych – ( 4semestry)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 2 kwalifikacje:

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – ( 4 semestry)

B.22 Eksploatacja urządzń i systemów energetyki odnawialnej – ( 3 semestry)

Technik inżynierii środowiska i melioracji - 2 kwalifikacje:

R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska - ( 4 semestry)

R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych – ( 3 semestry)


OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

Technik turystyki wiejskiej - 2 kwalifikacje:

T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej /KURS DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM/- 1 kwalifikacja:

T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie - ( 4 semestry)

Kelner - 2 kwalifikacje:

T.9 Wykonywanie usług kelnerski ( 3 semestry)

T.10 Organizacja usług gastronomicznych( 3 semestry)

Technik hotelarstwa - 2 kwalifikacje:

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji ( 3 semestry)

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie( 2 semestry)

Kucharz T.6/Technik żywienia i usług gastronomicznych  T.6 i T15 - kwalifikacje:

T.6  Sporządzanie potraw i napojów - ( 4 semestry)

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - ( 2 semestry)

Technik obsługi turystycznej - kwalifikacje:

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - ( 3 semestry)

T.14 Prowadzenie informacji turystyc znej oraz sprzedaż usług turystycznych - ( 3 semestry)

Piekarz T.3 /Cukiernik T.4 / Wędliniarz T.5 / Technik technologii żywności  T.3 lub T.4 lub T.5 oraz T.16 :

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich - ( 4 semestry)

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych - (4 semestry)

T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych - ( 4 semestry)

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych - (2 semestry)

OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z)

Opiekun medyczny - 1 kwalifikacja:

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - ( 3 semestry)

OBSZAR ADMINISTARCYJNO-USŁUGOWY (A)

Technik ekonomista A.35, A.36/Technik rachunkowości A. 36, A.65 - 3 kwalifikacje:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - ( 3 semestry)

A.36 Prowadzenie rachunkowości - ( 3 semestry)

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - ( 3 semestry)

Sprzedawca A.18/Technik handlowiec A.18 i A22 - 2 kwalifiakcje:

A.18 Prowadzenie sprzedaży - ( 4 semestry)

A.22 Prowadzenie działalności handlowej - ( 3 semestry)

Technik organizacji reklamy - 2 kwalifiakcje:

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - ( 3 semestry)

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej - ( 4 semestry)

Technik prac biurowych - 1 kwalifikacja:

A.24. Wykonywanie prac biurowych - ( 4 semestry)

Technik usług fruzjerskich - 2 kwalifikacje (kurs kwalifikacyjny z drugiej kwalifikacji):

A.23. Projektowanie fryzur - ( 2 semestry)

Technik cyfrowych procesów graficznych - 3 kwalifikacje:

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania - ( 3 semestry)

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - ( 2 semestry)

A.55. Drukowanie cyfrowe - ( 2 semestry)


OBSZAR ELEKTRONICZNO - ELEKTRYCZNY (E)

Technik informatyk - 3 kwalifikacje:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - ( 2 semestry)

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - ( 2 semestry)

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - ( 2 semestry)

Elektryk E.7, E.8 / Technik elektryk E.7, E.8, E.21 - 3 kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - ( 3 semestry)

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - ( 3 semestry)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - (2 semestry) 


OBSZAR MECHANICZNY (M)

Technik mechanizacji rolnictwa - 3 kwalifikacje:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - ( 3 semestry)

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - ( 3 semestry)

M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie - ( 3 semestry)


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 4 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055